top of page

Algemene Voorwaarden All Two Fours

ALGEMENE VOORWAARDEN

All Two Fours

Datum: december 2014

Artikel 1. Algemeen

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

1.1 De Opdrachtnemer:

drs. Anita van Adelsbergen, handelend onder de naam All Two Fours, gevestigd te Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nr. 09201180. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar op alle diensten geleverd door de Opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtgever:

Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken

van een opdracht, dan wel aan de Opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven.

1.3 Opdracht:

De opdracht van een Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor :

- werkzaamheden op gebied van massage en coaching voor mensen en dieren

- aanverwante werkzaamheden

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij daarvan via een schriftelijke overeenkomst is

afgeweken.

2.2 Door het verstrekken van een Opdracht aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Opdrachten zijn voor de Opdrachtnemer pas bindend nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk, per email en/of telefonisch heeft bevestigd. Het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier vòòr aanvang van de werkzaamheden is verplicht. In sommige gevallen wordt een opdracht pas definitief als Opdrachtgever een voorschot heeft voldaan. Dit wordt vooraf door Opdrachtnemer aangekondigd.

3.2 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever binden de Opdrachtnemer slechts voorzover deze wijzigingen schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard en binnen de grenzen van het redelijke vallen. Opdrachtnemer heeft bij wijzigingen het recht om het tarief aan te passen.

3.4 De Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om de Opdracht door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4. Uitvoering en levering

4.1 De Opdrachtnemer is niet gebonden aan uitvoeringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen

worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben

voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen de Opdrachtnemer en

Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het (tijdig) leveren van de benodigde informatie aan Opdrachtnemer om de opdracht goed te volbrengen. Tevens is de opdrachtgever verplicht om alle relevante (medische) informatie m.b.t. de behandelen persoon of dier te melden aan de opdrachtnemer. Bij in gebreke blijven van de opdrachtgever hieromtrent, vervalt enig recht op schade vergoeding.

4.3 Het niet aanslaan van een massage/behandeling bij mens of dier kan geen reden zijn voor weigering van de overeengekomen prijs of niet nakomen van betaling. Massage is niet voor ieder mens en/of dier geschikt. Dit is meestal pas duidelijk na één of meerdere behandelingen. Opdrachtnemer is verplicht hierover zo snel mogelijk een oordeel te vellen en dit aan de opdrachtgever mede te delen.

Artikel 5. Prijzen & Betaling

5.1 Bij alle genoemde prijzen vermeld op de offerte/website/tarievenlijst staat duidelijk of deze inclusief dan wel exclusief 21% B.T.W. zijn. Voorrij, -en/of onkosten zijn altijd exclusief tenzij anders wordt vermeld cq. medegedeeld. Aan vermelde prijzen op de website www.alltwofours.nl kunnen nimmer rechten worden ontleend. Aan tarieven van reeds afgeronde opdrachten kunnen eveneens geen rechten worden ontleend. De opdrachtgever verplicht zich vóór aanvang van de opdracht duidelijkheid te verschaffen over de totaalprijs. De Opdrachtnemer is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan Opdrachtgever door te berekenen.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen facturen voor All Two Fours direct na de behandeling contant te worden voldaan. De opdrachtgever krijgt hiervan een betaalbewijs voor eigen administratie.

Eventuele aparte betaal afspraken zullen altijd schriftelijk worden vastgelegd. In alle andere gevallen gelden de regelingen in deze Algemene Voorwaarden.

5.3 Indien niet (tijdig) wordt betaald, behoudt opdrachtnemer het recht de vordering uit handen te geven.

5.4 Alle kosten die de Opdrachtnemer moet maken tot inning van het haar toekomende, zoals incasso kosten en rente, komen voor volledige rekening van Opdrachtgever.

5.5 De Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een

overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering

door de Opdrachtnemer van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft.

5.6 De bevoegdheid van de Opdrachtgever de factuur te betwisten vervalt dertig kalenderdagen na de

factuurdatum.

Artikel 6. Annulering

6.1 Opdrachtgever heeft het recht een opdracht te annuleren, met inachtneming van de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 4 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd (behalve als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering tot 3 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van de offerte-prijs (plus overige kosten als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering tot 2 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 50% van de offerte-prijs ( plus overige kosten als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering tot 1 kalenderdag voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 75% van de offerte-prijs( plus overige kosten als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering op de dag van de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 100% van de offerte-prijs, plus eventuele reeds gemaakte reis,- en onkosten

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer waaronder mede begrepen de wettelijke

aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor

vermogens- en immateriële schade, directe, indirecte en gevolgschade, waarvan het ontstaan aan de

Opdrachtnemer toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het

gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.2 Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt na verloop van 60 kalenderdagen na levering en/of uitvoering van de Opdracht.

7.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke schade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door de opdrachtnemer

opzettelijk is veroorzaakt.

7.4 Ter beschikking gestelde (bedrijfs)gegevens, medische informatie omtrent dieren of mensen, of bezochte locaties/bijeenkomsten zullen door Opdrachtnemer in strikt vertrouwen worden behandeld en niet met derden worden gedeeld. De Opdrachtnemer verplicht zich alle in zijn bezit zijnde en door de Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens naar redelijkheid zorgvuldig te bewaren tot maximaal 180 dagen na beëindiging van de Opdracht, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Einde

8.1 De overeenkomst eindigt

als de afgesproken opdracht(en) tot een einde is gekomen;

op het door de partijen bepaalde tijdstip;

door opzegging van de opdrachtgever (met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden)

door opzegging van de opdrachtnemer

8.2 Ontbinding

De Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de

overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

Opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement

wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn

vermogen beslag wordt gelegd;

Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst(en)

niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle

geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking werd bereikt, zullen bij uitsluiting

worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank van de vestigingsplaats van de

Opdrachtnemer.

bottom of page